Cộng tác làm việc giữa tất cả các phòng ban

130 lượt xem

Cộng tác làm việc giữa tất cả các phòng ban

Cộng tác xử lý công việc
Nhắn tin, trao đổi, thảo luận
Thông báo nội bộ theo công việc