Giới thiệu về phần mềm DMS

Giới thiệu về phần mềm DMS

DMS là gì? DMS – viết tắt của Distributor Management System. Nó là hệ thống quản lý phân phối giúp các doanh nghiệp quản lý hệ thống kênh phân phối cách dễ dàng, nhanh chóng.
Soạn nội dung:
  • Mô tả, giới thiệu
  • Nội dung
  • File Tài liệu
Xem thêm

Giới thiệu về phần mềm DMS


File Tài liệu