Kết nối API

25 lượt xem

Kết nối API

Tích hợp các nền tảng SMS, Email, Notification.

Tự động gửi thông báo đến khách hàng, tự động chăm sóc khách hàng theo kịch bản.