Marketing & Website

117 lượt xem

Marketing & Website

Quản lý các kênh marketing, đón nhận các lead
Quản lý data lead, đo lường hiệu quả các chiến dịch (kênh) marketing
Tạo các kịch bản chăm sóc khách hàng, quảng bá thông tin đến khách hàng
Tổng hợp dữ liệu, kết quả marketing trực quan