Marketing Automation

23 lượt xem

Marketing Automation

Landing Pages/Website/Social - Data marketing

Phân đoạn khách hàng

Tạo các Campaign với Decision Tree