Quản lý toàn diện khách hàng trong SCELL

Quản lý toàn diện khách hàng trong SCELL

Các bước thao tác cơ bản để quản lý khách hàng, công nợ khách hàng trong SCELL
Soạn nội dung: Admin
  • Mô tả, giới thiệu
  • Nội dung
  • File Tài liệu
Khách hàng là nguồn tài nguyên vô giá của mỗi doanh nghiệp.

Phần mềm cho phép bạn quản lý tốt dữ liệu khách hang ngay cả khi nhân viên nghỉ việc, tất cả khách hàng họ chăm sóc, toàn bộ quá trình làm việc của nhân viên cũ với khách hàng sẽ được giữ lại và chuyển tiếp cho nhân viên mới.
Xem thêm