Quản trị hệ thống người dùng trong phần mềm QBIS

Quản trị hệ thống người dùng trong phần mềm QBIS

Nội dung được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng hiểu và sử dụng được phần mềm quản lý phân hệ quản trị.
Soạn nội dung: Admin
  • Mô tả, giới thiệu
  • Nội dung
  • File Tài liệu
Mỗi công ty có nhiều nhân viên và mỗi nhân viên sẽ đảm nhiệm những chức năng, nhiệm vụ riêng, tương ứng với 1 số tính năng trên phần mềm. Vì vậy cần có đầy đủ chức năng để phân quyền cho từng nhân viên trong một Công ty, phân quyền bao gồm: Phân quyền chức năng và phân quyền phạm vi quản lý dữ liệu.
Xem thêm