SMS nhắc hẹn tự động

25 lượt xem

SMS nhắc hẹn tự động

Hệ thống nhắc hẹn bảo dưỡng bằng SMS và Emai được gửi đến khách hàng tự động.